Opleiding Psychodrama (uitgebreid)

Ontdek een opleiding die perfect aansluit bij jouw behoeften en verlangens als professionele hulpverlener! Bij ons staat een ervaringsgerichte benadering centraal, ontworpen om jou te ondersteunen in het aanpakken van de uitdagingen die je in je dagelijkse praktijk tegenkomt. We begrijpen dat je op zoek bent naar praktische oplossingen die direct toepasbaar zijn in jouw werk, en daarom richten we ons op concrete praktijksituaties tijdens onze training.

Interactieve en praktische aanpak
Onze interactieve en praktische aanpak is ontworpen om niet alleen je effectiviteit als hulpverlener te verbeteren, maar ook om je creativiteit en zelfsturing te vergroten. We begrijpen dat je wilt groeien, niet alleen professioneel, maar ook persoonlijk, en daarom bieden we een omgeving waarin je kunt leren, experimenteren en jezelf kunt ontwikkelen.

Accreditatie
Vorige jaargangen waren geaccrediteerd voor Registerpsychologie NIP (A&O en A&G), Eerstelijns Psychologie, Cognitieve Gedragstherapie (VGCT). Voor volgend leergang wordt weer accreditatie aangevraagd.

De opleiding is totaal 150 uur (100 uur contacttijd en 50 uur zelfstudie). Thuisstudie (waaronder verdiepend literatuuronderzoek en verslag hiervan n.a.v. een eigen casus of probleemstelling) en toetsing zullen onderdeel uitmaken van de opleiding. Deze training is geschikt voor professionals die tools willen verkennen en eigen maken en op een respectvolle, zinvolle, actieve en creatieve wijze hun eigen en elkaars werkwijze willen onderzoeken.

Aanvangsniveau van de opleiding is hbo/wo. Als niet aan dit niveau wordt voldaan kan in overleg een uitzondering overwogen worden.

Kijk hier voor data opleiding.

Doel
Het hoofddoel van de opleiding is inderdaad het verwerven van essentiële kennis, vaardigheid en attitude van de professional in het werken met psychodrama. De thema’s die op dit basisniveau aan bod komen zijn onder andere de geschiedenis van Psychodrama en Sociometrie, de filosofie van Psychodrama, Sociometrie en Groepsdynamica, de methodiek van Psychodrama, aanverwante gebieden en toepassingen, en onderzoek in Psychodrama.
Hierbij ligt grote nadruk op het ontwikkelen van en werken met creativiteit in het werk als professional. Moreno, de grondlegger van psychodrama heeft altijd benadrukt dat ‘creativiteit en spontaniteit de oorsprong zijn van vitaliteit en de geestelijke ontwikkeling beïnvloeden’.

Praktische werkwijze
Hier is wat je praktisch gezien gaat doen tijdens het cursustraject:
  Je formuleert vóór de eerste bijeenkomst jouw persoonlijke leerdoelen. Gedurende de hele cursus houd je een studielogboek bij om jouw eigen ontwikkeling en thematiek te documenteren. Aan het einde van de cursus maak je een leerprocesverslag op basis van dit logboek, wat dient als evaluatie van jouw vooruitgang.
  Je verkent uitgebreid de theoretische achtergronden. De docenten presenteren de achtergronden en grondslagen van psychodrama aan de hand van literatuur. Tevens onderzoeken we de raakvlakken van psychodrama met andere relevante theorieën.
  Samen met de groep ga je aan de slag met het oefenen van psychodramatechnieken. Je krijgt de kans om verschillende technieken met elkaar te oefenen en op elkaar toe te passen, zodat je ze kunt integreren in jouw dagelijkse praktijk. De participatie en inbreng van elke deelnemer worden geëvalueerd tijdens de sessies.
  De cursisten presenteren en beschrijven uiteenlopende casuïstiek. Deze omvatten diagnostiek, interventies, toetsing en evaluatie. De casuïstiek wordt ingeleverd en van feedback voorzien door de docenten.

De leergebieden (thema’s).
De thema’s die aan de orde komen (op basisniveau) tijdens de opleiding:
Geschiedenis van Psychodrama en Sociometrie. Verkenning van de oorsprong, ontwikkeling en belangrijke figuren in de geschiedenis van psychodrama en sociometrie, zoals Jacob L. Moreno.
Filosofie van Psychodrama. Analyse van de theoretische grondslagen en conceptuele kaders van psychodrama, inclusief de fundamentele principes, waarden en overtuigingen die ten grondslag liggen aan deze benadering.
Sociometrie en Groepsdynamica. Verdieping in de principes van sociometrie en groepsdynamica. Onderzoek naar de toepassing van sociometrische methoden binnen groepscontexten.
Methodiek van Psychodrama. Bestudering van de methoden, technieken en procedures die worden gebruikt in psychodrama interventies. Inzicht in de fasen van psychodrama sessies, evenals de ethische richtlijnen die de praktijk van psychodrama begeleiden.
Aanverwante Gebieden en Toepassingen. Verkenning van de diverse toepassingsgebieden van psychodrama buiten de traditionele klinische setting, zoals bijv. organisatieontwikkeling.
Onderzoek in Psychodrama. Evaluatie van methoden en technieken die worden gebruikt in psychodrama-onderzoek, zowel van kwalitatieve als kwantitatieve benaderingen. Analyse van bestaande onderzoek studies en onderzoek naar de effectiviteit en impact van psychodrama.

Onderwijsbenadering.
De onderwijsbenadering van de opleiding richt zich op de volgende didactische principes:
Actief leren: Studenten worden actief betrokken bij hun leerproces door middel van praktische oefeningen, discussies en interactieve opdrachten.
Ervaringsgericht leren: De nadruk ligt op het opdoen van ervaringen en het reflecteren daarop, waardoor studenten hun kennis en vaardigheden kunnen ontwikkelen.
Samenwerkend leren: Studenten werken samen in groepen om kennis te construeren, ideeën uit te wisselen en van elkaar te leren, wat hun sociale en communicatieve vaardigheden bevordert.

Didactische Werkvormen
De algemene didactische werkvormen die worden gebruikt om het leerproces te ondersteunen en te faciliteren zijn:

Practica met praktische oefeningen, inter- en supervisie en groepsdynamica.
Groepsbesprekingen over literatuur, ideeën, standpunten, nieuwe inzichten om theoretische concepten te verdiepen.
Schriftelijke opdrachten en reflectieverslagen over leerervaringen, persoonlijke groei, en professionele ontwikkeling.

Daarnaast worden er specifieke psychodramatische werkvormen gebruikt zoals:
Sociometrische oefeningen, waarbij studenten leren sociometrische oefeningen te hanteren om de relaties en voorkeuren binnen een groep te verkennen.
Psychodrama technieken, zoals dubbelen en spiegelen, waarbij studenten leren dit in te zetten om emotionele expressie, inlevingsvermogen en probleemoplossend vermogen te bevorderen.

Attitude en leerstijlen
Onze aanpak is gericht op het actief verkennen en ontwikkelen van diverse (therapeutische) vaardigheden en attitudes. We moedigen cursisten aan om hun eigen casusmateriaal in te brengen, waardoor de training direct toepasbaar wordt op hun professionele praktijk. Tijdens de training gaan we voortdurend op zoek naar de unieke kwaliteiten van elke cursist en bieden we een variatie aan leermethoden aan. Op deze manier bevorderen we een inclusieve en interactieve leeromgeving die aansluit bij verschillende leerstijlen en voorkeuren.

Resultaat
Na het voltooien van de opleiding kun jij een scala aan levendige, direct toepasbare technieken inzetten om het reflectievermogen van jouw cliënten actief te ontwikkelen en stimuleren. Je verwerft een grondig begrip van zowel de praktische als theoretische aspecten van psychodrama en psychodramatechnieken.
Bovendien heb je de basisvaardigheden ontwikkeld die nodig zijn voor effectieve begeleidingen met psychodrama. Je kunt daarbij jouw improvisatievermogen en beoordelingsvaardigheden gebruiken om creatieve en speelse methoden toe te passen in jouw professionele praktijk.

Certificaat
Het certificaat wordt ontvangen bij minimaal 90% aanwezigheid en indien de cursus met goed gevolg is afgerond. Er wordt een proeve van bekwaamheid afgenomen, waarbij de prestatie wordt beoordeeld aan de hand van de omschreven 7 competenties voor de psychodrama professional. Herkansing is mogelijk, direct na de proeve van bekwaamheid of in overleg op een andere wijze.

Kosten: € 2495,00

Opleiders
De opleidingen worden verzorgd door:
Ina Hogenboom,
registerpsycholoog NIP;
trainer, Educator & Practitioner in Psychodrama (TEP).
Jacomien Ilbrink,
certified Practitioner Psychodrama (CP).
Aanmelding en vragen: Ina@PsychodramaQ.nl

Literatuur – verplichte literatuur:
Dayton, T. (2004). The living stage: A step-by-step guide to psychodrama, sociometry, and group psychotherapy. Deerfield Beach, FL: Health Communications, Inc.

Documentatie map met artikelen over o.a.
• psychodrama in individuele begeleiding,
• groepsdynamica,
• systeemtheorie, focal conflict,
• cognitieve gedragstherapie en psychodrama,
• ontwikkelingsleer en
• persoonlijkheidsleer

Literatuur – aangeraden literatuur
• Leveton, E. (2001). A clinician’s guide to psychodrama, 3rd ed.. New York: Springer Publishing Company.
• Blatner, A. & Blatner A. (1997). The art of play: An adult’s guide to reclaiming imagination and spontaneity. New York: Brunner/Mazel.
• Blatner, A. (1996). Acting in: Practical applications of psychodramatic methods. New York: Springer Publishing Company.
• Kellerman, P. (1992). Focus on psychodrama: The therapeutic aspects of psychodrama. London: Jessica Kingsley Publishers.
• Dayton, T. (1994). The drama within: Psychodrama and experiential therapy. Deerfield Beach, Florida: Health Communications, Inc.

• Kellerman, P. (2007). Sociodrama and collective trauma. London: Jessica Kingsley Publishers.
• Kellerman, P. & Hudgins, K. (Eds.). (2000). Psychodrama with trauma survivors. London: Jessica Kingsley Publishers.
• Kipper, D.A. (1986). Psychotherapy through clinical role playing. New York: Brunner-Mazel.
• Tauvon, K.B., Holmes, P., Holmes, P. & Karp, M. (Eds.). (1998). The handbook of psychodrama. London: Routledge.
• Yablonsky, L. (1992). Psychodrama: Resolving emotional problems through role-playing. New York: Brunner/Mazel.