Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN PSYCHODRAMAQ (versie: 23-8-2023)

Artikel 1. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen PsychodramaQ en de deelnemer/ opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van de deelnemer/opdrachtgever van de daartoe bestemde inschrijvingsformulier (bij opleidingsmodulen), door de deelne­mer/opdrachtgever voor akkoord getekende schriftelijke bevestiging, door aanmelding per mail of mondelinge aanmelding of door schriftelijke bevestiging door PsychodramaQ aan de deelnemer/ opdrachtgever van diens telefonische opdracht en/of aanmelding. De deelnemer verklaart door middel van ondertekening van het inschrijf- of aanmeldingsformulier akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van PsychodramaQ. De inschrijving is geldig voor de duur van de gehele opleiding. Bij annulering van de opleiding door PsychodramaQ is de inschrijving 6 maanden geldig.

Bij een opleidingsmodule kan de deelnemer in een periode van 14 dagen na ondertekening van het inschrijfformulier terugkomen op deelname aan de op het inschrijfformulier bedoelde module. Bij late aanmeldingen wordt overlegd hoe hiermee om te gaan. 

De algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Elke versie van de voorwaarden zijn voorzien van de datum van uitgifte. Wanneer de voorwaarden wijzigen zal dit worden aangekondigd via de website van de PsychodramaQ via algemene-voorwaarden.

Artikel 2. Betaling

 1. De deelnemer/opdrachtgever dient het verschuldigde factuurbedrag binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te voldoen op de door PsychodramaQ aangegeven wijze zonder korting en/of compensatie, tenzij in de offerte of op andere schriftelijk vastgelegde wijze is overeengekomen.
 2. Bij niet of niet-tijdige betaling is de deelnemer/opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf 14 dagen na de factuurdatum.
 3. Betalingsregelingen zoals gespreide betaling kunnen worden afgesproken tussen deelnemer/ opdrachtgever en de PsychodramaQ en worden schriftelijk vastgelegd, hetzij op het inschrijfformulier, hetzij op de factuur zelf.

Artikel 3. Uitsluiting

PsychodramaQ heeft het recht deelname van de deelnemer/opdrachtgever danwel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een opleiding en/of training te weigeren of uitvoering van de in de geoffreerde opdracht op te schorten, als de opdrachtgever niet tijdig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaald in artikel 2 lid 2. 

Artikel 4. Annulering door de deelnemer/opdrachtgever

 1. De deelnemer/opdrachtgever heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een traject, training of opleiding te annuleren schriftelijk per mail of brief binnen 14 dagen na (mondeling/schriftelijke) aanmelding. Start het traject binnen deze termijn vervalt de duur van de bedenktijd op de dag van aanvang.
 2. Bij annulering na de bedenktijd van 14 dagen geldt voor bedrijfs- en organisatietrajecten: annulering langer dan één maand voor de aanvang van het traject, de training of de opleiding is de deelnemer/opdrachtgever verplicht 50% van het verschuldigde bedrag te betalen. Bij annulering korter dan één maand voor de aanvang van het traject, de training of de opleiding is de deelnemer/opdrachtgever verplicht 100% van het verschuldigde bedrag te betalen.
 3. Ingeval de deelnemer/opdrachtgever van een traject danwel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een training of opleiding na aanvang van het traject, de training of de opleiding tijdens de duur ervan, deelname beëindigt of anderszins afziet van verdere deelname aan het traject, de training of de opleiding, heeft deelnemer/opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
 4. Bij annulering van afspraken op individuele basis wordt het verschuldigd bedrag in rekening gebracht, behalve als deze afspraak minimaal 48 uur van te voren is afgezegd ( per mail of telefonisch).
 5. Afzeggen deelname workshop (na de bedenktijd van 14 dagen na mondeling dan wel schriftelijke aanmelding) dient 48 uur van te voren te geschieden. Bij minder dan 48 uur is de deelnemer verplicht het bedrag te voldoen, de deelnemer behoudt het recht om aan een vergelijkbare workshop deel te kunnen nemen.
 6. Bij niet aanwezig zijn bij een bijeenkomst van een doorlopende groep wordt het bedrag wel in rekening gebracht

Artikel 5. Annulering door PsychodramaQ

PsychodramaQ heeft het recht om bij afwezigheid van de uitvoerende opleider/trainer een andere opleider/trainer tijdelijk in te zetten. Daar, waar geen andere opleider/trainer op dat bepaalde moment beschikbaar is, zal uitvoering op een later tijdstip plaatsvinden, zonder dat de deelnemer/opdrachtgever daarvoor enige kosten vergoed krijgt. 

Artikel 6. Prijs wijziging

PsychodramaQ behoudt zich de vrijheid voor de dagdeelprijzen en de prijzen voor deelname aan een training of opleiding, alsmede de Algemene Leveringsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen op grond van Overheidsmaatregelen. Deze wijzigingen zullen niet worden toegepast op getekende tot stand gekomen overeenkomsten.

Artikel 7. Incassokosten

In geval van niet of niet- tijdige betaling draagt PsychodramaQ de vordering over aan een incassobureau en komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten waaronder steeds zijn inbegrepen de kosten van de incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarder en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten die dit met zich meebrengt voor rekening van de deelnemer/opdrachtgever (volgens regeling incassokosten juli 2012).

Artikel 8. Geestelijk eigendom

Alle door PsychodramaQ beschikbaar gestelde materialen als artikelen, dossiers, oefeningen enzovoorts, blijven het geestelijk eigendom van PsychodramaQ en mogen derhalve zonder toestemming van PsychodramaQ niet door de deelnemer en/of opdrachtgever op enigerlei wijze worden gekopieerd en/of aangewend.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

PsychodramaQ, haar werknemers of medewerkenden zijn niet aansprakelijk voor enige schade – hoe ook genaamd, ongeacht de oorzaak – die de opdrachtgever en/of de deelnemer mocht lijden door of tijdens deelname aan een traject, training of opleiding, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van PsychodramaQ.

Artikel 10: Overmacht

PsychodramaQ is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever, indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. De PsychodramaQ kan gedurende de periode dat de overmacht duurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Werkzaamheden die door de PsychodramaQ zijn verricht voor het intreden van de overmacht, mogen aan de opdrachtgever gefactureerd worden.
Bij onvoldoende aanmeldingen kan besloten worden de aangekondigde opleiding op te schorten naar een later tijdstip.

Artikel 11. Gedragscode

PsychodramaQ houdt zich aan de gedragscodes en ethische regels van de organisaties waaraan zij is verbonden. Hierin staan met name vermeld de regels van vertrouwelijkheid, geheimhouding en integriteit.

Artikel 12. Vragen

Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van het onderwijs worden door PsychodramaQ beantwoord binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven/mails die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door PsychodramaQ per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer de deelnemer/ opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten

Artikel 13. Toepasselijkheid en geschillen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met PsychodramaQ betreffende advisering, consultancytrajecten, opdracht tot of deelname aan een training of opleiding.

 1. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd door PsychodramaQ.
 2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van PsychodramaQ, behoudens hogere voorziening.
 3. De klachtenprocedure staat vermeld op de website onder: klachten

Disclaimer: Q.M. (Ina) Hogenboom (PsychodramaQ / Hogenboom Psychologisch Avies) is niet aansprakelijk voor mogelijke onvolledigheid en actualiteit van de geplaatste informatie of de gevolgen via deze informatie ontstane transacties.